December 24, 2017

Sadhu at Chitai, Uttarakhand. 2017 . #portrait