May 21, 2015

The interior details of the Darbaar sahib and Gurdwara Fateh Nagar #jj #Delhi #dailydelhi #god #faith