May 21, 2015

Granthi & the Granth Sahib at Gurudwara Fateh Nagar #Delhi #dailydelhi #gurudwara #sikhism #faith #religion #gold